Zig Zag glasses

Zig Zag glasses

Round plastic framed glasses, 'Zig Zag'
Made by Oliver Goldsmith Eyewear
Great Britain
1982
Museum no. T.254R-1990