Mountain Pots

Mountain Pots

Mountain Pots
Keiko Masumoto
2008
Earthenware
© Keiko Masumoto