Landscape Vase

Landscape Vase

Landscape Vase
Keiko Masumoto
2012
© Keiko Masumoto