Pagoda Pot

Pagoda Pot

Pagoda Pot
Keiko Masumoto
2008
© Keiko Masumoto