Prosperous Suzhou (detail)

Xu Yang, Prosperous Suzhou, 1759, Liaoning Provincial Museum. © The Liaoning Provincial Museum Collection