Shrine at Drak Yerpa. ©Gill Hodge, 2007

Shrine at Drak Yerpa. ©Gill Hodge, 2007

Shrine at Drak Yerpa
©Gill Hodge, 2007