Dhamek stupa, Sarnath. ©John Huntington

Dhamek stupa, Sarnath. ©John Huntington

Dhamek stupa
Sarnath
©John Huntington